Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Komitetet Studiuese (KS)

Në bazë të Statutit, Komitetet Studiuese janë forma themelore organizative e Komiteti Nacional të CIGRE Kosovë. Secili Komitet Studiues përfshinë një fushë të veçantë teknike që ka të bëjë me sistemet e energjisë elektrike.

 

Lista e Komitetet Studiuese:

 

KS A1  Makinat Elektrike Rrotulluese
KS A2  Transformatorët
KS A3  Pajisjet e Tensionit të Lartë
KS B1  Linjat Kabllore
KS B2  Linjat Ajrore
KS B3  Nënstacionet
KS B4  Sistemi Njëkahorë i TL(HVDC) dhe Elektronika Energjetike
KS B5  Mbrojtja dhe Automatika
 KS C1  Zhvillimi dhe Ekonomia e Sistemit
KS C2  Operimi dhe Komandimi i Sistemit
KS C3  Performanca e Sistemit ne Mbrojtjen e Mjedisit
KS C4  Performanca Teknike e Sistemit
KS C5  Tregu i Energjisë dhe Rregullat
KS C6  Sistemet e Shpërndarjes dhe Gjenerimi i Shpërndarë
 KS D1  Teknikat Testuese të Materialeve dhe Emergjente
KS D2  Sistemet e Telekomunikacionit dhe Informimi

 

KN CIGRE KO e bënë zgjedhjen e anëtarëve për emërim në Komitetet Studiuese të CIGRE Ndërkombëtare, duke pasur parasysh profilin e kërkuar nga Komiteti përkatës Studiues.

Puna e Komiteteve Studiuese është e organizuar në përputhje me Rregullat dhe Udhëzimet e CIGRE Ndërkombëtare, të cilat rregullojnë aktivitetet teknike të Komiteteve Studiuese.