Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Njoftim

Datë: 24 Mars 2020

Prishtinë

 

NJOFTIM

lidhur me përzgjedhjen e kompanisë fituese për

Auditimin e Pasqyrave Financiare për KN CIGRE Kosovë për vitin 2019

 

Ju informojmë se në bazë të vlerësimit nga ana e Komisionit të ofertave të pranuara sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertim, të dhënat e fituara janë sistemuar në një tabel të vetme, të renditur sipas poenave të fituar, sikurse në vijim:

 

# Emri i Kompanisë SHUMA e Poenave
1. BakerTilly Kosovo 100
2. ACA Audit & Consulting Association 95
3. FRYTI Audit sh.p.k 90
4. Audit & Conto 85
5. Nexia KS 80
6. Audit Check 75

 

Në bazë të dhënave nga tabela e mësipërme, kompania e përzgjedhur për Auditimin e Pasqyrave Financiare pwr vitin 2019 e cila është vlerësuar me numrin më të madh të poenave është kompania “Baker Tilly Kosovo”.

Çdo palë tjetër pjesëmarrëse, ka të drejt ankese brenda dy ditëve vijuese, më së largu deri me dt. 26.03.2020 në ora 16:00. Ankesat mund të dërgohen me e-mail në adresën elektronike info@cigre-ks.com.

Secila ankesë do të shqyrtohet veç e veç dhe do të jepen/ofrohen më shumë informacione lidhur me procedurën e ndjekur rreth vlerësimit të ofertave sipas kritereve të paracaktuara në Ftesën për Ofertim.