Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Lista e punimeve

LISTA E PUNIMEVE SIPAS KOMITETEVE STUDIUESE
KS A1 – MAKINAT ELEKTRIKE RROTULLUESE
A1-01 Impakti i Masave të Eficiencës së Energjisë në Sektorin e Ujësjellësit
Aida Spahiu, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, UPT, Tiranë
Arnisa Myrtellari, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, UPT, Tiranë
Detar Bizhga, Alba Elettrica, Tiranë
A1-02 Zëvendësimet e Sistemit të Eksitimit në Termocentrale
Igor Bartulović, KONČAR – Electrical Industry Inc. Zagreb
Marin Kolić, KONČAR – Electrical Industry Inc. Zagreb
KS A2 – TRANSFORMATORËT DHE REAKTORËT
A2-01 Revitalizimi i Autotransformatorit 220/110 kV 150 MVA në NS Kosova A
Kjani Guri, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Taulant Ramadani, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Shaban Neziri, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
A2-02 Testimi dhe Diagnostifikimi i TR4 63 MVA në NS Trepça – Pas Avarisë së Ndodhur
Kjani Guri, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Besim Gërxhaliu, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Arben Fejzullahu, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
A2-03 Servisimi i Rregullatorit të Tensionit në Transformatorët 35/10kV në Rrjetin e Shpërndarjes
Korab Zymeri, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
A2-04 Besueshmëria e Transformatorëve Energjetikë në Rrjetin e Shpërndarjes 35kV, Ngritja e Kapaciteteve Transformuese
Korab Zymeri, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
A2-05 Përvoja e Operimit me Sistemin e Instaluar të Monitorimit të Mbitensioneve Kalimtare në Transformatorët Energjetikë dhe Reaktorët Shunt
Saimir Keitoue, Electrical Engineering Institute, Inc. Zagreb
Božidar Filipović-Grčić, Faculty of Electrical Engineering and Computing, UZ, Zagreb
A2-06 Vajrat Izoluese në Transformatorët Energjetikë
Ivanka Radić, KONČAR – Distribution & Special Tranformers Inc. Zagreb
Mladen Marković, KONČAR – Distribution & Special Tranformers Inc. Zagreb
Branimir Ćućić, KONČAR – Distribution & Special Tranformers Inc. Zagreb
KS A3 – PAJISJET E TRANSMISIONIT & SHPËRNDARJES
A3-01 Përzgjedhja dhe Zbatimi i Shkarkuesve të Mbitensionit në Sistemin Elektroenergjetik
Bahri Prebreza, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP, Prishtinë
Arben Lekaj, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP, Prishtinë
A3-02 Defektet e Brendshme të Ndërprerësit të Fuqisë së Tensionit të Mesëm
Avni Alidemaj, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Arif Vitija, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Nezir Neziri, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Naser Xhambazi, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
A3-03 Testimet e Ndërprerësit të Fuqisë së Tensionit të Mesëm
Selman Hoti, Zyra e Rregullatorit të Energjisë, Prishtinë
Arif Vitija, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Nezir Neziri, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Naser Xhambazi, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
KS B1 – LINJAT KABLLORE
B1-01 Përparësitë dhe të Metat e Rrjetit Nëntokësor dhe Respektimi i Rregullave gjatë Shtrirjes së Kabllove të Tensionit të Mesëm
Avni Alidemaj, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Sadik Latifaj, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Qendrim Nika, General Electric, Prishtinë
Kujtim Miftari, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
B1-02 Arsyeshmëria e Kalimit nga Linjat Ajrore 110 kV në Linjat Kabllore
Avni Alidemaj, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Edita Bytyqi Muqkurtaj, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Enis Riza, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
KS B3 – NËNSTACIONET DHE INSTALIMET ELEKTRIKE
B3-01 Realizimi i Lidhjeve të Ngurta 35 kV dhe 110 kV pas Avarisë në NS Trepça me qëllim të Rikthimit të Furnizimit me Energji Elektrike
Rexhep Selimi, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Kjani Guri, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Shaban Neziri, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Musa Kadriu, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
B3-02 Karakteristikat Themelore të Ndërprerësve të Rinj 145 kV, Pajisje me Gaz Izolues SF6
Dalibor Gorenc, KONČAR – Switchgear Inc. Zagreb
Karmen Ćosić, KONČAR – Switchgear Inc. Zagreb
Toni Delić, KONČAR – Switchgear Inc. Zagreb
KS B4 – SISTEMET DC DHE ELEKTRONIKA ENERGJETIKE
B4-01 Shqyrtimi i Sistemeve DC në Nënstacione
Albert Kajtazi, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Valon Hajrizaj, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
KS B5 – MBROJTJA DHE AUTOMATIKA
B5-05

Matja e Impedancës së Linjës së Tensionit të Lartë 110 kV LP 1213 mes NS Prishtina 4 dhe NS Lipjani

Genc Sejdiu, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Vjollca Komoni, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP, Prishtinë
B5-07 Sfidat e Selektivitetit të Mbrojtjeve Rele në Kufirin KOSTT-KEDS –Përfitimet
Nazif Nazifi, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Nezir, Neziri, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Musa Kadriu, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Turan Kocabayraktar, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
KS C1 – ZHVILLIMI DHE EKONOMIA E SEE
C1-02 Analiza e Lidhjes së Sistemit të Furnizimit të Hekurudhës Elektrike në Rrjetin e Transmisionit
Gazmend Kabashi, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Kadri Kadriu, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Astrite Neziri, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
C1-03 Një Vlerësim i Opsioneve të Furnizimit me Energji Elektrike për Kosovën deri në vitin 2050
Dražen Jakšić, Energy Institute Hrvoje Požar, Zagreb
Martina Mikulić, Energy Institute Hrvoje Požar, Zagreb
Mario Tot, Energy Institute Hrvoje Požar, Zagreb
Sabri Limari, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Prishtinë
C1-05 Impakti i Kalimit prej Nivelit të Tensionit 10 kV në Operim 20 kV
Lutfije Dervishi, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Liridon Hajrizi, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Durim Musiqi, DAY Engineering, Prishtinë
Neki Sadiku, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
C1-07 Vizioni mbi Zhvillimin e KEK – Rasti i Termocentralit Kosova A
Arben Gjukaj, Kolegji UBT, Prishtinë
Edmond Hajrizi, Kolegji UBT, Prishtinë
Isak Kerolli,  Korporata Energjetike e Kosovës, Prishtinë
Besnik Haziri, Prishtinë
KS C2 – OPERIMI DHE KOMANDIMI I SEE
C2-01 Një Analizë e Rënieve në Sistemin Elektroenergjetik duke Shfrytëzuar Bazën e të Dhënave SCADA/EMS
Rrahman Përvetica, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Vezir Rexhepi, Kolegji UBT, Prishtinë
Nerxhivane Përvetica, Kolegji UNIVERSUM, Prishtinë
Muhamet Purellku, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
C2-02 Modelimi i të Dhënave të Motit në Sistemin Elektroenergjetik të Transmisionit duke përdorur CASSANDRA
Arbër Perçuku, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
C2-03 Impakti i HEC-eve të Vogla dhe të Mesme në Dinamikën e Sistemit Elektroenergjetik
Rajmonda Bualoti, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, UPT, Tiranë
Marialis Çelo, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, UPT, Tiranë
Zean Hodaj, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, UPT, Tiranë
Engjell Zeqo, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, UPT, Tiranë
C2-04 Integrimi i Energjisë së Erës në Sistemin Elektrik në Kosovë: Gjendja Aktuale dhe Sfidat
Bukurije Hoxha, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, UP, Prishtinë
Rexhep Selimaj, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, UP, Prishtinë
Sabrije Osmanaj, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP, Prishtinë
C2-05 Modernizimi i Sistemit të Kontrollit Automatik të Gjenerimit të Energjisë në Kroaci
Krešimir Vrdoljak, KONČAR – Power Plant and Electric Traction Eng. Inc. Zagreb
Hrvoje Vukasović, KONČAR – Power Plant and Electric Traction Eng. Inc. Zagreb
Mihaela Gec, KONČAR – Power Plant and Electric Traction Eng. Inc. Zagreb
Kristian Vidmar, HEP Generation, Zagreb
Jakov Krstulović Opara, KONČAR – Power Plant and Electric Traction Eng. Inc. Zagreb
Krešimir Mesić, Croatian Transmission System Operator, Zagreb
KS C3 – PERFORMANCA E SEE NË MBROJTJEN E MJEDISIT
C3-01 Trajtimi i Asbestit gjatë Renovimit të Fasadës në KOSTT sh.a.
Minivere Idrizi, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Zera Ymeri Spahiu, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
KS C4 – PERFORMANCA TEKNIKE E SEE
C4-03 Analiza e Mosbalancimit të Ngarkesës ndërmjet Fazave në nivelin 0.4 kV
Alketa Sahiti, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Vjollca Komoni, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP, Prishtinë
Kadri Kadriu, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
C4-05 Përmirësimi i Profilit të Tensionit dhe Zvogëlimit të Humbjeve të Energjisë me Vendosjen Optimale të Gjeneratorëve të Shpërndarë
Drenusha Gashi, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Vjollca Komoni, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP, Prishtinë
Erzen Krasniqi, Kompania ELEN, Prishtinë
C4-06 Analizë e Kyçjes së Gjeneratorëve në Rrjetin Transmetues bazuar në Kërkesat e Kodit të Kyçjes së Njësive Gjeneruese
Kadri Kadriu, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Ilir Shala, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Gazmend Kabashi, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Sabri Limari, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Prishtinë
KS C5 – TREGJET E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE RREGULLATIVA
C5-01 Liberalizimi i Tregut të Energjisë Elektrike në Kosovë
Arta Isufi, Zyra e Rregullatorit të Energjisë, Prishtinë
Hamnijete Qorolli, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
C5-02 Liberalizimi i Tregut të Energjisë Elektrike në Republikën e Maqedonisë së Veriut
Imer Zenku, Sh.A. Centralet Elektrike të Maqedonisë së Veriut “ESM” – Shkup, Filiali KXE “Oslomej“, Kërçovë
C5-03 Përfitimet Potenciale nga ndarja Ndërkufitare e Rezervave ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë
Goran Majstrović, Energy Institute Hrvoje Pozar, Zagreb
Faruk Serdarevic, AECOM, USA
Kadri Kadriu, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Skender Gjonbalaj, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Elio Voshtina, Operatori i Sistemit dhe Transemtimit, Tiranë
C5-04 Tregtimi i Energjisë: Analizë Krahasuese e Shitblerjeve Afatgjata dhe Afatshkurtra
Albina Mekuli, Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike, Prishtinë
Alketa Sahiti, Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike, Prishtinë
Behije Ahmeti, Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike, Prishtinë
C5-06 Analizë e Kërkesës për Rezervën e Restaurimit të Frekuencës me Rregullim Automatik për SEE të Kosovës
Shyqeri Morina, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Vedie Hajrullahu, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Burbuqe Hasani, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Diedona Breca, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
C5-07 Metodat e Prokurimit të Energjisë Elektrike për Mbulimin e Humbjeve në Rrjetin e Transmetimit të Kosovës
Herolinda Blakaj, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Sylejmon Raçi, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Granit Lekaj, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
KS C6 – SISTEMET AKTIVE TË SHPËRNDARJES DHE BURIMET E SHPËRNDARA TË ENERGJISË
C6-03 Gabimet në Lidhje me Matjet Gjysmëdirekte dhe Indirekte / Faktori i Korrigjimit
Arif Vitija, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Drenusha Gashi, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Erzen Krasniqi, Kompania ELEN , Prishtinë
C6-04 Vlerësimi i Performancës së Monitorimit të Sistemit Fotovoltaik të lidhur në Rrjetin Elektrik
Vjollca Komoni, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP, Prishtinë
Njomza Ibrahimi, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP, Prishtinë
KS D1 – TEKNIKAT TESTUESE TË MATERIALEVE DHE EMERGJENTE
D1-02 Siguria në Punë në objektet e Sistemit Elektroenergjetik
Edmond Hajrizi, Kolegji UBT, Prishtinë
Arif Vitija, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Burim Islami, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
Sabri Ternava, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike, Prishtinë
D1-04 Mënyra e Testimit të Njehsorit Digjital me Etalon kl. 0.02
Kreshnik Berisha, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Rexhep Selimi, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Sabri Musiqi, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Taulant Aliu, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
KS D2 – SISTEMET E TELEKOMUNIKACIONIT DHE INFORMIMIT
D2-01 Sfidat e Sigurisë Kibernetike në Përdorimin e IoT-së dhe Platformave të bazuara në CLOUD
Nerxhivane Përvetica, Kolegji UNIVERSUM, Prishtinë
Eduard Haxhaj, Kolegji UNIVERSUM, Prishtinë
Rrona Bunjaku, Kolegji UNIVERSUM, Prishtinë
D2-02 Ndryshimi i Industrisë së Energjisë nëpërmjet Aplikimit të Teknologjive ekzistuese dhe të reja të Komunikimit
Saranda Bytyqi, JAHA Solar, Prishtinë
Albert Maloku, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë
Bujar Krasniqi, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP, Prishtinë
D2-04 Procesi i Sistemeve të Avancuara për Kontrollimin e Sistemit Elektroenergjetik përmes Projektit SINCRO.GRID
Tomislav Stupić, KONČAR – Power Plant and Electric Traction Eng Inc. Zagreb
Renata Rubeša, Croatian Transmission System Operator, Zagreb
Matej Nikola Raič, KONČAR – Power Plant and Electric Traction Eng Inc. Zagreb
Ana Kekelj, Croatian Transmission System Operator, Zagreb
Domagoj Peharda, KONČAR – Power Plant and Electric Traction Eng Inc. Zagreb
Krešimir Mesić, Croatian Transmission System Operator, Zagreb
D2-05

Menaxhimi i Sigurisë Kibernetike të Impianteve të Automatizuara në Sistemin e Energjisë duke zbatuar Standardet e Industrisë

Stjepan Sučić, KONČAR – KET, Zagreb
Hrvoje Keko, KONČAR – KET, Zagreb
Ivan Krajnović, KONČAR – KET, Zagreb