Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

REZERVIMI I HOTELIT (Akomodimi)

Fillimisht, kërkohet të bëhet Regjistrimi si Pjesëmarrës i Konferencës si dhe pagesa e Tarifës për Pjesëmarrje, dhe pastaj të bëhet rezervimit të Hotelit (akomodimit).

Për secilën dhomë që ju nevojitet të rezervoni duhet të përdorni Formular të ndarë.

Plotësimi i FORMULARIT PËR REZERVIMIN E HOTELIT(*.pdf) duhet të bëhet më së largu deri me datë 31.10.2023 (24:00h), i cili pastaj i nënshkruar dhe i skanuar duhet të dërgohet në adresën elektronike: reservations@cigre-ks.com

Për shkak numrit të kufizuar të dhomave, pas këtij afati (31.10.2023, 24:00) nuk garantohet rezervimi i hotelit sipas çmimeve të publikuara për Konferencë.

Afati i fundit për rezervim të Hotelit është deri me dt. 31.10.2023, 24:00.

Afati i fundit për mundësin e anulimit të rezervimit të Hotelit është deri me dt. 31.10.2023, ora 24:00.