Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

VEGËZAT

Ju sugjerohet që të shfletoni faqet vijuese të internetit:

 CIGRE www.cigre.org
 SEERC  www.cigre-seerc.org
 SL KO CIGRE  www.cigre-cired.si
 HR KO CIGRE  www.hro-cigre.hr
 MA KO CIGRE  www.mako-cigre.mk
 CG KO CIGRE  www.cigre.me
 BH KO CIGRE  www.bhcigre.ba
 SR KO CIGRE  www.cigresrbija.rs
 KOSTT  www.kostt.com
 KEK  www.kek-energy.com
 KEDS  www.keds-energy.com
 KESCO  www.kesco-energy.com
 UP  http://fiek.uni-pr.edu/
 UBT  www.ubt-uni.net
 ZRRE  www.ero-ks.org
MZHE http://mzhe-ks.net/