Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Shpërndarja

Rrjeti i Shpërndarjes si pjesë e Sistemit Elektroenergjetik(SEE) të Kosovës siguron ofrimin e energjisë elektrike për rreth 500.000 konsumatorë që janë të kyçur në të gjithë rrjetin e tensionit të mesëm dhe të tensionit të ulët, prej të cilëve rreth 450.000 prej tyre i takojnë kategorisë së konsumatorëve të amvisërisë.

Përveç shpërndarjes së energjisë elektrike deri te konsumatorët fundor, ky rrjet i sistemit është përgjegjës edhe për marrjen e energjisë elektrike nga objektet e prodhuesve të vegjël që janë të kyçur drejtpërdrejt në rrjetin e shpërndarjes.

 

  TË DHËNAT E RRJETIT TË SHPËRNDARJES
 Gjatësia e Linjave  [km]
 Linja 35kV  625
 Linja 10(20)kV  1290
 Linja 10kV  5763
 Linja 6.3kV  50
 Linja 0.4kV  11665
 Numri i Nënstacioneve  [nr.]
 NS 35/10kV  11
 NS 35/10/6.3kV  11
 NS 35/0.4kV  12
 NS 10(20)/0.4kV  5224
 NS 10/0.4kV  5224
 NS 6.3/0.4kV  53