Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Bordi Teknik Nacional (BTN)

Në bazë të Statutit, Bordi Teknik Nacional konsiderohet si organ Ekzekutiv i Komitetit Nacional të CIGRE Kosovë.

Anëtarët e Bordit Teknik Nacional janë të nominuarit nga Anëtarët Kolektiv, kryesia e KN CIGRE KO si dhe anëtarët ex-officio.

 

Ndër detyrat kryesore të Bordit Teknik Nacional janë që të:Ndër detyrat kryesore të Bordit Teknik Nacional janë që të:

  •  Përgatitë dhe zbaton vendimet e KN CIGRE KO;
  •  Zbaton programin e punës të KN-së;
  •  Përgatitë propozimet dhe parashtresat e ndryshimeve të statutit të KN-së;
  •  Përgatitë dokumente të shkruara për përmbledhjet e KN-së;
  •  Përgatitë propozime për financimin e programeve dhe raportet financiare;
  •  Përgatitë propozime për formimin e Komiteteve Studiuese;
  •  Të shkruajë raportin për përzgjedhjen e dokumenteve për seancën e radhës;
  • Etj.

 

Kryetar i Bordit Teknik Nacional eshte z. Avni ALIDEMAJ, E-mail: avndi.alidemaj@keds-energy.com, Tel.:+383 (0) 49 791 144