Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Lista e Punimeve

KS A1 – MAKINAT ELEKTRIKE RROTULLUESE 
A1-01 

Studimi krahasues hidroenergjetik i turbinave gjeneruese dhe rendimenti i tyre me sasi të vogël të ujit 

Muhaxherin SOFIU, Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Prishtinë 
Sami GASHI, Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Prishtinë 
Nexhat BALAJ, Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Prishtinë 
Vehebi SOFIU, Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Prishtinë 
A1-02  Analiza e vlerësimit të gjendjes së gjeneratorit sinkron në njësin A4 të TEC “Kosova A” mbështetur në testime 
Sabri GRAJÇEVCI, Korporata Energjetike e Kosovës, Prishtinë 
Mihane DOBRATIQI, Korporata Energjetike e Kosovës, Prishtinë 
Besnik FEJZA, Korporata Energjetike e Kosovës, Prishtinë 
A1-03  Zëvendësimi i pjesës së kontrollit të sistemit të eksitimit të gjeneratorit 
Igor BARTULOVIĆ, KONČAR – Elektronika i Informatika d.o.o, Zagreb 
Stipe VIDIĆ, KONČAR – Elektronika i Informatika d.o.o, Zagreb 
Ivan KELEMEN, KONČAR – Elektronika i Informatika d.o.o, Zagreb 
KS A2 – TRANSFORMATORËT DHE REAKTORËT 
A2-01  Monitorimi i zbatimit të masave të eficiencës së energjisë për transformatorët e fuqisë në sistemin e shpërndarjes në Shqipëri  
Aida SPAHIU, Universiteti Politeknik i Tiranës, Tiranë 
Darjon DHAMO, Universiteti Politeknik i Tiranës, Tiranë 
Denis PANXHI, Universiteti Politeknik i Tiranës, Tiranë 
Jonadri BUNDO, Universiteti Politeknik i Tiranës, Tiranë 
A2-03  Politikat dhe procedurat e zëvendësimit të transformatorëve energjetik të vjetër në rrjetin e shpërndarjes 35 kV 
Korab ZYMERI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Drenusha GASHI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Besnik FERATI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
A2-04 

Diagnostifikimi i problemeve në transformator duke aplikuar metodën e analizave të gazrave të tretur në vaj 

Alberina REXHAHMETAJ, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Arben FEJZULLAHU, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
A2-05  Hulumtimi dhe analiza e problemit të mbinxehjes së transformatorëve në parkun solar “Ecopark”, Madanaj-Gjakovë 
Kjani GURI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Arben FEJZULLAHU, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Besim GËRXHALIU, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
A2-06  Vlerësimi i sistemit të izolimit të transformatorëve energjetik dhe faktorët që ndikojnë në procesin e vjetërsimit  
Kjani GURI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Rexhep SELIMI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
A2-07  Matja e rezistencës së pështjellave të transformatorit të fuqisë me metoda të ndryshme dhe krahasimi i rezultateve  
Arben FEJZULLAHU, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Kjani GURI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
KS A3 – PAJISJET E TRANSMISIONIT & SHPËRNDARJES 
A3-01  Zgjerimi i fushave të reja 110 kV në NS Prishtina 4 – 220/110 kV. Problemet dhe Zgjidhjet Teknike 
Enis RIZA, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Leonora HYSENAJ, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Alban IMERI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Shpresa KRASNIQI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
A3-02  Testimi i ndërprerësve të tensionit të mesëm 
Amir HETEMI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Nezir NEZIRI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Arton ALIU, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
KS B1 – LINJAT KABLLORE 
B1-02  Llogaritja e rënieve të tensionit në daljen 10 kV Ilirida me metodën analitike dhe softuerike 
Avni ALIDEMAJ, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Kujtim MIFTARI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Sadik LATIFAJ, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
B1-03  Zgjedhja e parametrave të kabllove dhe aksesorëve për linjat nëntokësore të tensionit 110 kV 
Shaban NEZIRI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Ilir GASHI, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë 
Uran XHAFOLLI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
B1-04  Shtrirja dhe Tokëzimi i linjave kabllore të tensioni 110 kV 
Uran XHAFOLLI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Ilir GASHI, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë  
Shaban NEZIRI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
KS B2 – LINJAT AJRORE 
B2-02  Aplikimi i softuerit QGIS për krijimin, përpunimin dhe vizualizimin e shënimeve për linjat e interkoneksionit 
Shaban NEZIRI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Gazmend KABASHI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Bashkim ISMAJLI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Uran XHAFOLLI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
KS B3 – NËNSTACIONET DHE INSTALIMET ELEKTRIKE 
B3-01  Ndikimi i turbinave me erë, shpërndarja, dizajnimi dhe integrimi i tyre në nënstacionet elektrike 
Agron BISLIMI, Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Prishtinë 
Arbesa NIKAJ, Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Prishtinë 
B3-03  Rrjetet inteligjente dhe roli i tyre në monitorimin dhe menaxhimin e sistemeve elektroenergjetike 
Vezir REXHEPI, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë  
Neron BERISHA, Agjencia e Shoqërisë së Informacionit 
Rexhep SHAQIRI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Ramadan ARIFI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
B3-04  Roli i integrimit të sistemeve të erës dhe solare në sistemin elektroenergjetik – rasti i studimit të profilit të tensionit dhe humbjeve 
Rexhep SHAQIRI, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
Vezir REXHEPI, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë 
Arben GJUKAJ, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë 
Shaqir REXHEPI, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
Etor TAHIRI, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
B3-05  Operimi dhe mirëmbajtja në parkun e energjisë me erë KITKA 
Amir ZENELI, Guris – Air Energy 
Sadik OMAK, Guris – Air Energy 
B3-06  Dizajnimi i sistemeve të tokëzimit, llogaritja e parametrave kryesor dhe matjet e tokëzimit në nënstacionin 110/10(20) kV 
Bahri PREBREZA, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë 
Albert KAJTAZI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
B3-07  Ruajtja e energjisë elektrike në bateri 
Burim MEHMETI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Blerona SHULETA, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Hamnijete QOROLLI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
B3-08  Vlerësimi i konformitetit dhe tregtimi i produkteve elektrike në Shqipëri 
Ledio LUKU, Noa Control DEKRA & Universiteti Politeknik i Tiranës, Tiranë  
Klajdi KAMBERI, Universiteti Politeknik i Tiranës, Tiranë  
KS B4 – SISTEMET DC DHE ELEKTRONIKA ENERGJETIKE 
B4-01  Optimizimi i teknikave SVPWM në invertorët trefazorë për reduktimin harmonik në motorët me induksion 
Qamil KABASHI, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë 
Abdurrahim BERISHA, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë 
B4-02  Dizajnimi dhe implementimi i kontrollerit të ngarkesës solare bazuar në MPPT 
Qamil KABASHI, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë 
Fatlum TELAKU, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë 
B4-03  Krahasimi i potencialit të energjisë së erës për malet Kitka dhe Koznica 
Bukurije HOXHA, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Prishtinë  
Sabrije OSMANAJ, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë 
Rexhep SELIMAJ, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë 
B4-04  Zëvendësimi i sistemit të vjetër rrotullues të eksitimit me sistemin modern të eksitimit 
Erdoan ZASELLA, Korporata Energjetike e Kosovës, Prishtinë 
Besnik FEJZA, Korporata Energjetike e Kosovës, Prishtinë 
KS B5 – MBROJTJA DHE AUTOMATIKA 
B5-04  Krahasimi i të dhënave të llogaritura me ato të matura për impedancën e linjës 220kV LP 2304 mes NS Kosova B dhe NS Prishtina 4 
Genc SEJDIU, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
KS C1 – ZHVILLIMI DHE EKONOMIA E SEE 
C1-01  Optimizimi i baterisë akumuluese 45 MW (90 MWh) për ofrimin e aFRR në Sistemin Elektroenergjetik të Kosovës 
Gazmend KABASHI, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
Sabri MUSIQI, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
C1-03  Fuqizimi i peizazhit energjetik të Kosovës: Zgjidhjet për ruajtjen e energjisë përmes baterive 
Trim TERNAVA, N/A, Prishtinë 
C1-04  Ndërtimi i centraleve të vogla PV në fushat e ESM-së 
Blagoje GAJDARDZHISKI, EVN Maqedoni, Shkup 
Imer ZENKU, sh.a. “ESM”, Shkup                                              
Hristina MURDOVSKA, EVN Maqedoni, Shkup 
C1-05  Tranzicioni energjetik i KXE Oslomej në kornizat e Sh.A. ESM 
Imer ZENKU, sh.a. “ESM”, Shkup                                              
Blagoje GAJDARDZHISKI, EVN Maqedoni, Shkup 
KS C2 – OPERIMI DHE KOMANDIMI I SEE 
C2-01  Parashikimi i humbjeve elektrike në Sistemin Elektroenergjetik Shqiptar duke përdorur Inteligjencën Artificiale nëpërmjet softuerit Python 
Elio VOSHTINA, Operatori i Sistemit të Transmetimit, Tiranë 
Haris VRANAJ, Operatori i Sistemit të Transmetimit, Tiranë 
Endrit MEMLIKA, Operatori i Sistemit të Transmetimit, Tiranë 
C2-03  Siguria e Sistemit Elektroenergjetik dhe Analiza e Kontigjencës 
Afërdita EMINI, Korporata Energjetike e Kosovës, Prishtinë 
Petrit EMINI, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë 
KS C3 – PERFORMANCA E SEE NË MBROJTJEN E MJEDISIT 
C3-03  Ndikimet specifike të fushave elektromagnetike në shëndetin e njeriut dhe në mjedis 
Minivere IDRIZI, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
Zera SPAHIU, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
C3-04  Përfitimet e aplikimit të standardeve të menaxhimit ISO për mbrojtjen e mjedisit dhe sigurinë në punë në Sistemet Elektroenergjetike 
Burim ISLAMI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Fatbardha MEHANI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
C3-06  Ndikimi i BRE-së “PRO ENERGY L.L.C” në rrjetin shpërndarës 
Jehona BUNJAKU, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Blerona SHULETA, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Lendita SHATRI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
KS C4 – PERFORMANCA TEKNIKE E SEE 
C4-01  Roli i rrjetave të mençura në menaxhimin e sistemit shpërndarës 
Armend YMERI, Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Prishtinë 
Nexhmi KRASNIQI, Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Prishtinë 
C4-02  Analiza e humbjeve teknike në sistemin e transmisionit 
Qëndresa SYLA, Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Prishtinë 
C4-04  Analiza e parametrave të rrjetit me sistem fotovoltaik të kyçur – Ndikimi në kualitetin e energjisë së një rrjeti shpërndarës 
Zlatko NIKOLOVSKI, Loging Electronics DOO, Shkup 
Iljas ILJAZI, Nemetali AD, Tetovë 
Veton ILJAZI, Nemetali AD, Tetovë 
C4-05  Ndikimi i BRE-ve në sistemin elektroenergjetik të Kosovës – Rasti i hidrocentralit në distriktin e Mitrovicës 
Musa KADRIU, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
Azem KAJTAZI, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
C4-07  Krahasimi i performancës së rrjetit të transmisionit të Kosovës (2016-2022) 
Edita BYTYQI, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
Burbuqe ABDURRAHMANI, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
Zera SPAHIU, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
KS C5 – TREGJET E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE RREGULLATIVA 
C5-01  Tregu i kapaciteteve si mekanizëm për të mbështetur kapacitetet e gjeneruese dhe sigurinë e furnizimit 
Kadri KADRIU, N/A, Prishtinë  
Trim TERNAVA, N/A, Prishtinë 
Elio VOSHTINA, Operatori i Sistemit të Transmetimit, Tiranë 
C5-04  Tranzicioni energjetik në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë krizës energjetike 
Merita DEMA, Komisioni Rregullator për Energjetikë dhe Ujë, Shkup 
Avni ALIDEMAJ, Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Prishtinë 
C5-05  Tregjet e balancimit në kuadrin e zhvillimit të qëndrueshëm – Rast Studimor: Shqipëria 
Griselda MERKAJ, Operatori i Sistemit të Transmetimit, Tiranë 
Klaudja KARAJ, Operatori i Sistemit të Transmetimit, Tiranë 
C5-08  Analizë e dimensionimit të përbashkët të kapaciteteve të rezervës së restaurimit të frekuencës për Bllokun Rregullues Shqipëri-Kosovë (AK) 
Shyqeri MORINA, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
Elio VOSHTINA, Operatori i Sistemit të Transmetimit, Tiranë 
Burbuqe HASANI, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
Hafize DEDAQI, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Prishtinë 
KS C6 – SISTEMET AKTIVE TË SHPËRNDARJES DHE BURIMET E    SHPËRNDARA TË ENERGJISË 
C6-01  Prodhimi i energjisë elektrike në Kosovë dhe ndikimet në mjedis 
Nexhmi KRASNIQI, Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Prishtinë 
Armend YMERI, Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Prishtinë 
C6-03  Mbi benefitet e fleksibilitetit të veturave elektrike dhe ndikimi i tyre në sistemet elektroenergjetike 
Arven SYLA, Universiteti i Gjenevës, Gjenevë 
Avni ALIDEMAJ, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
David PARRA Qendra Iberiane për Hulumtime në Bateri, Spanjë 
Martin K. PATEL, Universiteti i Gjenevës, Gjenevë 
C6-04  Roli i prosumatorëve në tranzicionin e energjisë dhe sfidat e integrimit të tyre në rrjetin elektrik 
Donjeta LATIFI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Avni ALIDEMAJ, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Drenusha GASHI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
C6-06  Integrimi i një sistemi fotovoltaik me një stacion karikimi makinash elektrike 
Andi HIDA, Universiteti Politeknik i Tiranës, Tiranë   
Viktor RROTANI, Universiteti Politeknik i Tiranës, Tiranë   
Rajmonda BUALOTI, Universiteti Politeknik i Tiranës, Tiranë   
Donard SHALIU, Universiteti Politeknik i Tiranës, Tiranë   
KS D1 – TEKNIKAT TESTUESE TË MATERIALEVE DHE EMERGJENTE 
D1-01  Përdorimi i gazit SF6 si material izolues, përparësitë dhe të mangësitë 
Avni ALIDEMAJ, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Arif VITIJA, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Alush MEXHUANI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
Florim SYLEJMANI, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji, Prishtinë 
KS D2 – SISTEMET E TELEKOMUNIKACIONIT DHE INFORMIMIT 
D2-01  Sfidat e sigurisë kibernetike në sektorin e energjisë në Republikën e Kosovës 
Arijeta PAJAZITI QERIMI, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë 
Nesrete HAXHIJAJ KRYEZIU, Operatori i Sistemit, Transmisionit & Tregut, Prishtinë