Komiteti Nacional CIGRE Kosovë
KN CIGRE KO

Prodhimi

Fuqia e secilit sistem elektroenergjetik (SEE) bazohet në zhvillimin e kapaciteteve prodhuese të energjisë, prej të cilave edhe pritet që të prodhojnë sasi të mjaftueshme për të mbuluar konsumin e energjisë elektrike.

Kapacitetet kryesore prodhuese të energjisë elektrike në Republikën e Kosovës e përbëjnë Termocentralet e KEK-ut me një pjesëmarrje prej rreth 95% (TC Kosova A dhe TC Kosova B), ndërsa pjesa tjetër e prodhimit prej rreth 3% realizohet nga Hidrocentralet (HC Ujmani dhe HC KelKos), kurse vetëm rreth 2% e energjisë elektrike prodhohet nga Burimet e Ripërtritshme të Energjisë(BRE).

 

CENTRALET LLOJI LËSHIMI NË
PUNË
FUQIA INSTALUESE
[MVA]
PRODHIMI
VJETOR
[GWh]
Kosova A  TC  1970-1975  610  1982
Kosova B  TC  1983-1984  678  3563
Ujmani  HC  1981  35  95
KelKos  HC  2005/2015  26  87
Radavci  HC (i vogël)  1934/2011  1             100
Burimi  HC (i vogël)  1948/2011  0.95
Dikanci  HC (i vogël)  2011/2013  4.02
Brodi 2  HC (i vogël)  2015  5
Restelica 1&2  HC (i vogël)  2015  2.40
Hydroline  HC (i vogël)  2015/2016  5
Hidroenergji  HC (i vogël)  –  10
Brezovica  HC (i vogël)  –  2.10
Binqa  HC (i vogël)  –  0.60
Gjenerator me Erë  WP  2010  1.35
ONIX  Solar  2013  0.50
GJITHSEJT (Termocentralet)  1288
GJITHSEJT (Hidrocentralet)  61  5545 (~95%)
GJITHSEJT (Hidrocentralet e vogla)  BRE  31  182 (~3%)
GJITHSEJT (Erë & Solare)  2  100 (~2%)
GJITHSEJ NË SISTEM  1382  5827